HomeAbout Us Investment Tourism Contact Us Dutch
St. Eustatius Government
Welcome From the Governor of Sint Eustatius
Government Ordinances
Mandate
Programs & Services
Island & Executive Council
Economy
Immigration & Labour
Constitutional Change
Investment Opportunities
Tourism
Industry
Port Development
Agriculture & Fisheries
Transfer/Transit Services
Investment Incentives
Community
Newsletter
Tax Information for Small Enterprises
Directory
Jobs
Links
Questions For Us?
FAQ
 A.B. 2017 No. 06
Overwegende dat het van belang is om the Marien Milieu veroderning Sint Eustatius, zoalslaats gewijzigd (A.B. 1996 no. 3) en de Verordening Havengelden Sint Eustatius 2016 aan te passen;

BESLUIT: Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, inhoudende het tarievenoverzicht havengelden Sint Eustatius 2016;

- AB 2017 no 06 EV Wijzig MM en Havengelden 2016.pdf


A.B. 2016 No. 27
De Eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;

Gelezen, het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, inzake de Verordening
havengelden Sint Eustatius 2015

Overwegende, dat de Havengeldenverordening Sint Eustatius opnieuw moet worden
gepubliceerd conform de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Overwegende, dat het noodzakelijk is mede in verband met de precaire financiele
situatie van het openbaar lichaam Sint Eustatius, om de Verordening havengelden Sint
Eustatius zo spoedig mogelijk te publiceren en in werking te laten treden, daarbij is de
vast stelling van het tarieven tabel van eminent belang;
Gelet op artikelen 2 en 9 van de Verordening havengelden 2016;

BESLUIT: Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, inhoudende het tarievenoverzicht havengelden Sint Eustatius 2016;

- BC besluit tarieventabel.pdf


A.B. 2016 No.26
De Eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;
Gelezen, het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, d.d oktober 2015 inzake de
Verordening havengelden Sint Eustatius 2015

Overwegende, dat de Havengeldenverordening Sint Eustatius opnieuw moet worden gepubliceerd conform de Wet
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en the vorige verordemingen ingetrokken moeten
worden;

dat het noodzakelijk is om the regelgeving inzake de havengelden, zo spoedig mogelijk to publiceren en in

weking to laten treden, mede in verband met de precaire financië situatie van het openbaar lichaam
Gelet op artikelen 61 to en met 63 van de Wet Openbare Financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

BESLUIT: Vast te stellen deze havengelden Sint Eustatius 2016;
- EV Havenverordening 2016.pdf


Eilandsverordening afvalstoffen 2016
De Eilandsraad van de Openbare Lichaam Sint Eustatius; Overwegende: dat het in het belang van de bescherming van het milieu noodzakelijk is de belasting daarvan door afvalstoffen te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen, en daartoe regelen te stellen, onder meer met betrekking tot verschillende soorten afvalstoffen;
Gelezen het voorstel van het bestuurscollege van 07 juni 2016
Gezien het advies van de centrale commissie d.d. 04 juli 2016
Gelet op artikel 4.7 van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES;
besluit: vast te stellen de navolgende Eilandsverordening afvalstoffen 2016
- EV afvalstoffen no 18.pdf


De verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrecht St. Eustatius
De eilandsraad van het openbaar lichaam St. Eustatius Gelezen op het voorstel van het bestuurscollege van 07 juni 2016
Gezien op het advies van de centrale commissie d.d. 04 juli 2016
Gelet op artikel 62, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 41 van de wet Financien Bonaire, St Eustatius en Saba.
besluit: vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrecht St. Eustatius
- EV heffing reinigingsrecht EUX AB2016 no 19.pdf


Eilandsverodering tot wijziging van de vee registratie (AB 1997 no 16)
De Eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;
OVERWEGENDE dat het wenselijk is de Vee registratie verordening (A.B. 1997 no.16) te wijzigen;
GELEZEN het advies van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij,
besluit: vast te stellen de navolgende Eilandsverordening tot wijziging van de Vee registratie verordening (A.B. 1997 no. 16)
- EV wijziging vee registratie AB 2016 no 20.pdf


Eilandsverodering tot wijziging van de eilandsverodering bevordering openbare orde en bescherming gemeenschaap (AB 1993 no 08)
De Eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius;
OVERWEGENDE dat het wenselijk is de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap te wijzigen inzake het schutten van vee;
GELEZEN het advies van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij,
besluit: vast te stellen de navolgende Eilandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap (A.B. 1993 no. 08)
- EV wijziging bev openb orde AB 2016 no 21.pdf


Protocol voor de accountantscontrole voor de jaarrekening van het openbaar lichaam Sint Eustatius
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius gelezen op het voorstel van het bestuurscollege d.d. 18 maart 2016, zonder nummer gehoord het advies van de Centrale Commissie d.d. 14 April 2016 gelet op artik 38, eerste lid van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
besluit:
vast te stellen het Protocol voor de accountantscontrole voor de jaarrekening van het openbaar lichaam Sint Eustatius
- AB 2016 no 12.pdf


Controlverordening Sint Eustatius reg: 057/16ER
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius gelezen op het voorstel van het bestuurscollege d.d. 18 maart 2016, zonder nummer gehoord het advies van de Centrale Commissie d.d. 14 April 2016 gelet op artik 38, eerste lid van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
besluit:
vast te stellen de Controleverordening Sint Eustatius
- AB 2016 no 10.pdf


Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen inzake reis-, verblijf en representatiekosten
Het bestuurscollege heeft in haar vergadering van 19 april 2016 besloten het volgende vast te stellen
eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen inzake reis-, verblijf en representatiekosten ten behoeve van ambtenaren in dienst van het Openbaar Lichaam St. Eustatius;
- AB 2016 no 9.pdf


Instructie voor de eilandsgriffier 2016
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius gelezen het voorstel van het presidium van 28 Januari 2016 nummer 025|16ER besluit:
vast te stellen de navolgende Instructie voor de eilandsgriffier 2016
- AB 2016 no 4.pdf


Instructie voor de eilandsgriffier 2016
Deze verordening ligt vanaf 18 februari 2016 gedrurende acht dagen voor een ieder inzage op het bestuurskantoor.
- Afkondiging AB 2016 no 4.pdf


Beleid omtrent de Afkondigingprocedure
Gelezen de nota van de eilandsgriffier gelet op de artikelen 142 tot en met 147 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
besluit:
vast te stellen de navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot de afkondigingsprocedure van besluiten (Besluit Afkondigingsprocedure);
Procedure besluiten van het Bestuurscollege die algemeen vebindende voorschriften inhouden en hun bekendmaking
- AB 2016 no 3.pdf
Meerjarenprogramma Sint Eustatius 2016-2018
In dit meerjarenprogramma Sint Eustatius voor 2016-2018 worden, mede ten behowve van de uitvoering van het programma, de volgende uitgangspunten door het kabinet en het bestuurscollege van Sint Eustatius onderschreven

- Meerjarenprogramma Sint Eustatius 2016-2018.pdf


Verordening op de commissie, welke de functioneringsgesprekken met de gezaghebber houdt
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van de P.L.P. en de U.P.C. d.d. 5 november 2015 gehoord het advies van de Centrale Commissie d.d. 12 november 2015 gelet op de artikelen 118, 119, 149, en 152 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelet op de artikelen 20 en 28 van de Archiefwet BES en artikel 18 van het Archiefbesluit BES.
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Verordening op de commissie, welke de functioneringsgesprekken met de gezaghebber houdt {hierna: de commissie).
- AB 2016 no 2.pdf


Verordening op de vertrouwenscommissie
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van de P.L.P. en de U.P.C. d.d. 5 november 2015 gehoord het advies van de Centrale Commissie d.d. 12 november 2015 gelet op de artikelen 73, 118, 119, 149, en 152 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelet op de artikelen 20 en 28 van de Archiefwet BES en artikel 18 van het Archiefbesluit BES gelet op het Besluit benoemingsprocedure gezaghebber BES d.d. 13 augustus 2010 mede gelet op de ministeriële circulaire d.d. 31 oktober 2011, kenmerk 2011-2000488626, inzake procedureregels voor de benoeming van een gezaghebber mede gelet op de brief van de heer Rijksvertegenwoordiger d.d. 29 december 2015, kenmerk RV /15u/130
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Verordening op de vertrouwenscommissie, welke de beoordeling van de door de Rijksvertegenwoordig geselecteerde kandidaten tot benoeming van de gezaghebber voorbereidt, (hierna: de commissie).
- AB 2016 no 1.pdf


Verordening Regelende het Onderzoek door de Eilandsraad
De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius gelezen het initiatiefvoorstel van de PLP en UPC fracties gehoord het advies van de Centrale Commissie van 10 september 2015 gelet op de artikelen 160 tot en met 165 van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES)

- AB 2015 no 27.pdf


Eilandsverordening tot Wijziging van het Marien Milieu Verordening
De Marien Miliea verordening Sint Eustatius zoals laatst gewijzigd (A.B. 1996 no. 3) aangepast moet worden en in lijn gebracht moet worden met de nieuwe Havengelden verordening.

- E.V. Wijziging Marien Milieu.pdf

     © 2005-2006 St. Eustatius Government and Turquoise Interactive.